Informations on our Integration Courses

English
Kurdish
Polski
Românesc
??????


IBB Integration Courses

In an Integration Course, the proven language course of the Federal Agency for Migration and Refugees (BAMF), you will learn German and find out more about Germany.

Course content

The Integration Course consists of two parts, the Language Course and the Orientation Course. In the Language Course, you will learn German. The Orientation Course provides you with information on life in Germany.

Participation requirements and target group

You will need to be authorised (by way of a Certificate of Eligibility) by the Federal Agency for Migration and Refugees (BAMF) to be admitted to the Integration Course. We will be happy to help you lodge your application.

Course commencement

Flexible start dates at each respective location; you will find a list of our locations here.

Duration

The general Integration Course comprises a Language Course spanning 600 teaching units (one teaching unit lasts for 45 minutes) and an Orientation Course spanning 100 teaching units. Classes are held every day. The course lasts for approximately six months.

Before the course begins, we will grade you according to an assessment test. This will establish the course and the course module that would be best for you to start with. The assessment test is carried out free of charge.

Your certification

If you pass the course, you will receive the BAMF's official "Integration Course Certificate".


Kursa Întegrasyonê li ba IBB

Li nav kursa întegrasyonê ya kêrhatî ya Rêveberîya Netewîya Koçberîyê û Penaberîyê (BAMF) hun ê zimana Almanî fêrbibin û zêdetir li ser Almanya bizanin.

Naverok

Kursa Întegrasyone ji du be?an pêk tê, herwekî kursa ziman û kursa lêdîtinê. Li nav kursa Întegrasyonê hun ê zimana Almanî fêr bibin û li nav kursa lêdîtînê hun ê zêdetir li ser jîyan li Almanya bizanin.

?erta be?darbunê û koma kesên wê dikarin be?dar bibin.

Ji bo wê kursa Întegrasyonê ji bo we îcazetname(Ewraqa mafdarî) ya Rêveberîya Netewîya Koçberîyê û Penaberîyê (BAMF) pêvîst e. Em dikarin ji dilî alîkarîya we bikin ku hun ew îcazetname pêxwezin.

Destpêk

Li ba heremên cuda hin cureyên destpêk henin- Hun dikarin Lîsta heremên me li vir bibînin. 

Berdewamî

Kursa Întegrasyonê ya gelemperî ji kursa zimanî ya bi 600 dersan(her ders 45 daqîqenin) û kursa lêdîtinê ya bi 100 dersan pêk tê. Perverdehî qasî nîv sal didome û her roj kurs heye.

Emê bi we di destpêka kursê da testa kanîne we bikin. Bi wî avayî em dikarin kif?e bikin ku hun bi kîjan kurs û li kîjan be?êda despêbikin. Ew testa kanînê bê pereye.

Derçunnameya we

Hun wê “Fêrnameya Kursa Întegrasyonê” ya BAMF ê bigrin, heger hun ew kurs bi pêkhatin biqedînin.


Kursy integracyjne w IBB

Na kursie integracyjnym, sprawdzonym kursie j?zykowym Federalnego Urz?du ds. Migracji i Uchod?ców (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF), naucz? si? Pa?stwo j?zyka niemieckiego i dowiedz? wi?cej na temat Niemiec.

Tematyka

Kurs integracyjny sk?ada si? z dwóch cz??ci, kursu j?zykowego i kursu orientacyjnego. Na kursie j?zykowym ucz? si? Pa?stwo j?zyka niemieckiego. Kurs orientacyjny dostarczy Pa?stwu informacji na temat ?ycia w Niemczech.

Warunki uczestnictwa i grupa docelowa

Wymagane jest dopuszczenie do kursu integracyjnego z Federalnego Urz?du ds. Migracji i Uchod?ców (Za?wiadczenie uprawniaj?ce). Ch?tnie pomo?emy w z?o?eniu wniosku o to za?wiadczenie.

Start

Elastyczne mo?liwo?ci rozpocz?cia w ka?dym miejscu - list? naszych lokalizacji znajd? Pa?stwo tutaj.

Czas trwania

Ogólny kurs integracyjny sk?ada si? z kursu j?zykowego licz?cego 600 jednostek lekcyjnych (jedna jednostka lekcyjna trwa 45 minut) oraz kursu orientacyjnego licz?cego 100 jednostek lekcyjnych. Zaj?cia odbywaj? si? codziennie. Kurs trwa oko?o pó? roku.

Przed rozpocz?ciem kursu przeprowadzimy test klasyfikacyjny. Pozwala on stwierdzi?, na którym kursie i w której cz??ci kursu powinni Pa?stwo rozpocz?? nauk?. Test klasyfikacyjny jest bezp?atny.

Dokument uko?czenia

Po pomy?lnym zaliczeniu otrzymaj? Pa?stwo oficjalny „Certyfikat uko?czenia kursu integracyjnego“ BAMF.


Cursuri de integrare în IBB

În cadrul unui curs de integrare, apreciatul curs de limb? al Oficiului Federal pentru Migra?ie ?i Refugia?i (BAMF), înv??a?i limba german? ?i afla?i mai multe despre Germania.

Con?inut

Cursul de integrare este format din dou? p?r?i, cursul de limb? ?i cursul de orientare. În cadrul cursului de limb? înv??a?i limba german?. Cursul de orientare v? informeaz? cu privire la via?a în Germania.

Ipoteze de participare ?i grupuri ?int?

Ave?i nevoie de la Oficiul pentru Migra?ie ?i Refugia?i (BAMF) de o aprobare la cursul de integrare (adeverin?? care v? d? dreptul de participare). V? putem ajuta cu cea mai mare pl?cere s? o solicita?i. 

Start

Posibilit??i de pornire flexibile în fiecare loca?ie – aici g?si?i o list? cu loca?iile noastre. 

Durata

Cursul general de integrare este format dintr-un curs de limb? format din 600 unit??i de înv??are (o unitate de înv??are dureaz? 45 minute) ?i dintr-un curs de orientare cu 100 unit??i de înv??are. Cursurile au loc zilnic. Cursul dureaz? aproximativ jum?tate de an.

La începutul cursului ve?i da un test de clasificare. Astfel se stabile?te cu care curs ?i sec?iune de curs trebuie s? începe?i. Testul de clasificare este gratuit.

Examenul dumneavoastr? final

La promovarea lui cu succes ob?ine?i „Certificatul cursului de integrare” oficial al BAMF.


????? ???????? ?????? ????? ?? ???? ??????? ??????

?? ???? ?? ????? ????????? ??? ???? ???? ????? ??????? ???? ????? ??????? ????????? ?????? ????? ????????(BAMF)? ?????? ????? ?????????? ??????? ???? ??? ???????.

?????????

????? ???? ???????? ?? ?????? ???? ?????? ??????? ?????????. ?? ???? ????? ????? ?????????? ??? ?????? ????????? ?????? ??? ????? ?????? ?? ???????.

 ???????? ??????? ?????? ?????????

???? ????? ??? ????? ?? ??????? ????????? ?????? ????? ???????? (BAMF) ????? ???? ???????? (????? ?????)? ??????? ???????? ?? ?????? ??? ?????.

 ???????

?????? ????? ?????? ??????? ????? ?? ??? ?? ??????? ???????? ??? ????? ??? ????? ???? ???????.

 ?????

????? ???? ???????? ??????? ?? ???? ??? ???? 600 ???? ?????? ( ?????? ???????? ??????? ?????? 45 ?????)? ????? ??????? ???? 100 ???? ??????.

????? ??????? ??????. ??????? ?????? ????? ??? ???.

????? ??? ??? ??? ?????? ?????? ????? ???????? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ????? ???????? ??? ?? ????? ?? ????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ???? ???. ??????? ????? ??????? ??????.

 ??? ???????

????? ??? ??????? ????? " ????? ???? ????????" ??????? ?? ??????? ????????? ?????? ????? ????????.