Informations on our Online Integration Courses

English
Kurdish
Polski
Românesc
???????

Online Integration Course

For the first time, it is possible to conduct Integration Courses using state-of-the-art technology. From August 2016, IBB is also to offer the proven course format of the Federal Agency for Migration and Refugees (BAMF) in the form of online classroom courses. This involves participants and teachers meeting for classes in a virtual classroom. This gives you several advantages:

•          courses commence much more swiftly
•          development of media expertise – completely incidental to language acquisition
•          a demonstrably more effective language learning experience resulting from more uniform learning groups

As an educational establishment, IBB has more than ten years of experience with this learning format. We have already conducted German courses for the most diverse target groups in the virtual classroom setting.

Equipping your learning station and teaching methodology

You will learn using modern teaching methods. Your lesson will take place live in a classroom operated by our Virtual Online Academy VIONA®. A modern PC workstation will be made available to you at one of our locations throughout the course. With well over 100 locations across the country, there is sure to be an IBB facility near you, too. In the virtual classroom, you will be taught and provided support by highly qualified teachers in accordance with the strict criteria of the BAMF; the teachers have received excellent professional and educational training and have many years of language teaching experience. Our on-site coordinators will provide you with additional support and assistance should any issues arise.

Course content

The content of the Online Integration Course is identical to that of the standard Integration Course.

Participation requirements and target group

You will need to be authorised (by way of a Certificate of Eligibility) by the Federal Agency for Migration and Refugees (BAMF) to be admitted to the Integration Course. We will be happy to help you lodge your application.

Course commencement

Please contact our local offices for further information.

Duration

The general Integration Course comprises a Language Course spanning 600 teaching units (one teaching unit lasts for 45 minutes) and an Orientation Course spanning 100 teaching units. Classes are held every day. The course lasts for approximately six months.

Before the course begins, we will grade you according to an assessment test. This will establish the course and the course module that would be best for you to start with. The assessment test is carried out free of charge.

Your certification

If you pass the final test, you will receive the BAMF's official "Integration Course Certificate".


Kursa Întegrasyona online (li Înternetê)

Care evil mumkune ku kursa Întegrasyonê li ser Înternete li nav mezrefa xeyalî bi teknîkên nujen were çêkirin. IBB ji meha tebaxê 2016 pê ve wê kursa Întegrasyonê ya Rêveberîya Netewîya Koçberîyê û Penaberîyê (BAMF) ê wekî projeya mînakî li înternetê, jî hervekî bi nava kursa Online pê?ke? dike.

Ew ji bo we gelek bi Avantaja:

Destpêka bi lez ya kursê

Fêrbuna zimana Almanî li ji heremên me ya ji sed zêdetir- hervekî ji nêzîkê we

Destpêka hêsantir û îmkana guhertinê ji her dem

Pê?ketina kanîna medialî- li ba fêrbuna ziman

Fêrbuna zimana ya dervedayîya dîyardayî bi avayî komafêrbunê wekhevî

Navenda perwerdeyî IBB bi wî metodê ji deh salan zêdetir tecrube girtîye. Em bi serkeftinekî mezin kursa zimana Almanî bi be?darên curbecur li mezrefên xeyalî çêkirye.

Hacetên cîhê fêrbuna we û metoda dersê

Hun wê zimana Almanî bi metodên dersê ya nujentir fêrbibin. Hun dikarin bi berdevamîya kursê li ba me Computerekî nujentir jo bo xwe bikarbînin. Dersa we di mezrefa xeyalî ya Akademîya me VIONAÒ zindî destpêdike. Li ba dersê ji demê temamî mamosteyek li mezrefa xeyalî de amadeye. Hun wê dersa xwe ji mamosteyên pispor, ku li gora ?ertên zehmet ya BAMF ê ders didin û be?î û pedagogî gelek bi pisporî perwerde dîtine û tecrubeyên gelek mezin li ser fêrkirina zimana xerîbî girtine, bigrin. Rêzgera me li ba heremên we wê ji we ra ji her alî de alîkarî bidin.

Naverok

Naveroka kursa înternetê vekî naveroka kursa întegrasyona ye.

?erta be?darbunê û koma kesên wê dikarin be?dar bibin.

Ji bo wê kursa Întegrasyonê ji bo we îcazetname (Ewraqa mafdarî) ya Rêveberîya Netewîya Koçberîyê û Penaberîyê (BAMF) pêvîst e. Em dikarin ji dilî alîkarîya we bikin ku hun ew îcazetname pêxwezin.

Destpêk

Contact

Berdewamî

Kursa Întegrasyonê ya gelemperî ji kursa zimanî ya bi 600 dersan(her ders 45 daqîqenin) û kursa lêdîtinê ya bi 100 dersan pêk tê. Perverdehî qasî nîv sal didome û her roj kurs heye.

Emê bi we di destpêka kursê testa kanîne we bikin. Bi wî avayî em dikarin kif?e bikin ku hun bi kîjan kurs û li kîjan mezrefê despêbikin. Ew testa kanînê bê pereye.

Derçunnameya we

Hun wê “Fêrnameya Kursa Întegrasyonê” ya BAMF ê bigrin, heger hun ew kurs bi pêkhatin biqedînin.


Internetowe kursy integracyjne w IBB

Po raz pierwszy istnieje mo?liwo?? prowadzenia kursów integracyjnych przy pomocy najnowocze?niejszych technologii tak?e w wirtualnej klasie. W ramach modelowego projektu IBB od sierpnia 2016 r. oferuje sprawdzony format kursu Federalnego Urz?du ds. Migracji i Uchod?ców (BAMF) dodatkowo równie? w formie odbywaj?cych si? online kursów wymagaj?cych obecno?ci, tak zwanych kursów integracyjnych online.

Ma to dla Pa?stwa wiele zalet:

  • szybko?? rozpocz?cia kursu
  • nauka j?zyka niemieckiego w jednej z naszych ponad stu lokalizacji - równie? w pobli?u Pa?stwa
  • mo?liwo?? elastycznego rozpocz?cia i zmiany w ka?dym czasie
  • rozwój kompetencji medialnych - przy okazji zdobywania umiej?tno?ci j?zykowych
  • udowodniona efektywniejsza nauka j?zyka przez bardziej jednolite grupy ucz?cych si?

IBB jako podmiot o?wiatowy posiada ponad dziesi?cioletnie do?wiadczenie w tej formie nauczania. Z du?ym sukcesem przeprowadzili?my ju? kursy j?zyka niemieckiego dla ró?nych grup docelowych w wirtualnej klasie.

Wyposa?enie Pa?stwa miejsca nauki i metodyka nauczania

Ucz? si? Pa?stwo j?zyka niemieckiego z zastosowaniem najnowocze?niejszych form nauczania. W trakcie ca?ego kursu do Pa?stwa dyspozycji jest nowoczesne stanowisko komputerowe w jednej z naszych lokalizacji. Pa?stwa zaj?cia odbywaj? si? stamt?d na ?ywo w klasie naszej Wirtualnej Akademii Online VIONA®. Przez ca?y czas nauczyciel jest obecny w wirtualnej klasie. Ucz? Pa?stwa nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami odpowiadaj?cymi surowym kryteriom BAMF, którzy s? doskonale wykszta?ceni pod wzgl?dem merytorycznym i pedagogicznym i posiadaj? wieloletnie do?wiadczenie w nauczaniu j?zyków obcych. Nasi koordynatorzy na miejscu zapewni? Pa?stwu dodatkowe wsparcie i pomoc we wszelkich problemach.

Tematyka

Tre?? kursu integracyjnego online jest identyczna z tre?ci? regularnego kursu integracyjnego.

Warunki uczestnictwa i grupa docelowa

Wymagane jest dopuszczenie do kursu integracyjnego z Federalnego Urz?du ds. Migracji i Uchod?ców (Za?wiadczenie uprawniaj?ce). Ch?tnie pomo?emy w z?o?eniu wniosku o to za?wiadczenie.

Start

Contact

Czas trwania

Ogólny kurs integracyjny sk?ada si? z kursu j?zykowego licz?cego 600 jednostek lekcyjnych (jedna jednostka lekcyjna trwa 45 minut) oraz kursu orientacyjnego licz?cego 100 jednostek lekcyjnych. Zaj?cia odbywaj? si? codziennie. Kurs trwa oko?o pó? roku.

Przed rozpocz?ciem kursu przeprowadzimy test klasyfikacyjny. Pozwala on stwierdzi?, na którym kursie i w której cz??ci kursu powinni Pa?stwo rozpocz?? nauk?. Test klasyfikacyjny jest bezp?atny.

Dokument uko?czenia

Po pomy?lnym zaliczeniu otrzymaj? Pa?stwo oficjalny „Certyfikat uko?czenia kursu integracyjnego“ BAMF.


Cursuri online de integrare în IBB

Pentru prima oar? este posibil? participarea la cursuri de integrare cu tehnica cea mai modern?, chiar ?i în s?lile de clas? virtuale. IBB ofer? începând cu luna august 2016, ca proiect model, formatul apreciat al cursului Oficiului Federal pentru Migra?ie ?i Refugia?i (BAMF), suplimentar, ?i sub forma unor cursuri online pe baz? de prezen??, numite cursuri online de integrare.

Aceasta reprezint? o serie de avantaje pentru dumneavoastr?:

  • pornirea rapid? a cursului
  • înv??area limbii germane într-una din cele peste o sut? de loca?ii ale noastre – chiar ?i în apropierea dumneavoastr?
  • este posibil? intrarea ?i schimbarea flexibil?, în orice moment
  • dezvoltarea competen?ei media – în secundar fa?? de înv??area limbii
  • o înv??are a limbii mult mai eficient?, dovedit?, datorit? unor grupuri mai unitare de înv??are

IBB are ca ?i formator o experien?? de peste zece ani în aceast? form? de înv??are. Am efectuat deja cu succes cursuri de limb? german? cu cele mai diferite grupuri ?int? în s?lile de clas? virtuale.

Dotarea locului dumneavoastr? de înv??are ?i metoda de predare

Înv??a?i limba german? prin folosirea celor mai moderne metode de predare. Pe toat? perioada cursului ave?i la dispozi?ie un loc de munc? cu PC modern, într-una din loca?iile noastre. Predarea are loc de-acolo, live, într-una din clasele Academiei noastre virtuale online VIONA®. În toat? aceast? perioad? de timp, în clasa virtual? exist? un cadru didactic. Sunte?i instrui?i de cadre didactice deosebit de calificate, conform celor mai stricte criterii BAMF, care sunt formate excelent atât din punct de vedere al specializ?rii, cât ?i al pedagogiei ?i care au o experien?? îndelungat? în predarea limbii. Coordonatorii no?trii de la fa?a locului v? mai ofer? un sprijin suplimentar ?i v? ajut? dac? ave?i întreb?ri.

Con?inut

Con?inutul cursurilor online de integrare este identic cu cel al cursurilor de integrare obi?nuite.

Ipoteze de participare ?i grupuri ?int?

Ave?i nevoie de la Oficiul pentru Migra?ie ?i Refugia?i (BAMF) de o aprobare la cursul de integrare (adeverin?? care v? d? dreptul de participare). V? putem ajuta cu cea mai mare pl?cere s? o solicita?i.

Start

Contact

Durata

Cursul general de integrare este format dintr-un curs de limb? format din 600 unit??i de înv??are (o unitate de înv??are dureaz? 45 minute) ?i dintr-un curs de orientare cu 100 unit??i de înv??are. Cursurile au loc zilnic. Cursul dureaz? aproximativ jum?tate de an.

La începutul cursului ve?i da un test de clasificare. Astfel se stabile?te cu care curs ?i sec?iune de curs trebuie s? începe?i. Testul de clasificare este gratuit.

Examenul dumneavoastr? final

La promovarea lui cu succes ob?ine?i „Certificatul cursului de integrare” oficial al BAMF.


 ???? ??????? ??? ????????

 

?????? ???? ??? ??????? ????? ????? ???????? ?????? ????? ??? ???? ?????? ????????. ??? ???? ???? ??????? ?????? ??????? ?? ????? 2016 ???? ?????? ???????? ?? ??????? ????????? ?????? ????? ???????? (BAMF) ?????? ??????? ?????? ??? ????? ????? ????? ??? ????????? ?? ??? ????? ????? ???????? ???????????.

 

???? ????? ???? ?? ????? ????? ????:

?????? ????? ??????

????? ????????? ?? ??? ??????? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ????? ?? ??????? ??????? ???

???? ???? ???????? ??????? ?? ?? ???

????? ???? ????? ??????? ??????????? ???? ???? ??? ???? ?????? ?????

????? ?????? ??????? ???? ???????? ?? ???? ??????? ????? ?????

????? ???? ??????? ?????? ????? ?????? ????? ????? ?? ??? ??????? ???????? ???????? ?????? ????????? ???? ???? ????? ????? ?? ?????? ?????? ????? ????? ????????? ?????? ????????? ???????? ?? ???? ?????? ????????.

 

?????? ????? ??????? ??????? ???????

????? ????????? ???????? ?????? ?????? ?????.

????? ???? ???? ?????? ??????? ?? ??? ?? ??????? ???? ??? ???? ???? ??????????. ?????? ??????? ??? ?????? ??????? ?? ???? ?? ???? ??? ??????? ???????? ?? ?????????? ?????????? ??????????? VIONA))? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ????? ??????? ?????????. ????? ??? ?????? ???? ?? ???????? ?? ????? ???????? ????????? ?????? ????? ??????? ??????? ????????? ?????? ????? ????????? ??? ????? ????? ???????? ???? ???? ?? ???????? ???? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ????? ????? ?? ???? ????? ?????. ????? ??????? ?? ?????? ?????? ????? ????????? ????????? ?? ???? ??????? ???????? ??????.

 

?????????

??????? ???? ???????? ??? ???????? ?? ????? ??????? ??????? ??????????.

 

???????? ??????? ?????? ?????????

???? ????? ??? ????? ?? ??????? ????????? ?????? ????? ???????? (BAMF) ????? ???? ???????? (????? ?????)? ??????? ???????? ?? ?????? ??? ?????.

 

???????

??? ????? ?????? ?????? ?? ????? ??? ?????.

Contact

?????

????? ???? ???????? ??????? ?? ???? ??? ???? 600 ???? ?????? ( ?????? ???????? ??????? ?????? 45 ?????)? ????? ??????? ???? 100 ???? ??????.

????? ??????? ??????. ??????? ?????? ????? ??? ???.

????? ??? ??? ??? ?????? ?????? ????? ???????? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ????? ???????? ??? ?? ????? ?? ????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ???? ???. ??????? ????? ??????? ??????.

 

??? ???????

????? ??? ??????? ????? " ????? ???? ????????" ??????? ?? ??????? ????????? ?????? ????? ????????.